Rhoxisa intlawulo

Intengo yakho ayigqitywanga.
Uxolo ngento engahambanga kakuhle